Accordi Per Ukulele / Ukulele Chords

C#-fotoaccordo
C#7-fotoaccordo
D-fotoaccordo
D7-fotoaccordo
D#-fotoaccordo
D#m-fotoaccordo
D#7-fotoaccordo
E-fotoaccordo
Em-fotoaccordo
E7-fotoaccordo
F-fotoaccordo
Fm-fotoaccordo
F7-fotoaccordo
F#-fotoaccordo
F#m-fotoaccordo
F#7-fotoaccordo
G-fotoaccordo
Gm-fotoaccordo
G7-fotoaccordo
G#-fotoaccordo
G#m-fotoaccordo
G#7-fotoaccordo
A-fotoaccordo
Am-accordo
A7-fotoaccordo
A#-fotoaccordo
A#-m-fotoaccordo
A#7-fotoaccordo
B-fotoaccordo
Bm-fotoaccordo
B7-fotoaccordo

Ukulele A Chord positions / Ukulele Accordo di LA posizione:

A-accordo

Ukulele Chord details / Dettagli accordo

A

  • Name / Nome: A (LA)
  • Chord type / Tipo di Accordo: Major
  • Formula / Composizione: 1(A), 3(C) 5(E)

Audio sample / Esempio audio

Alternative Ukulele A Chord positions / Posizioni alternative:

A-alternative

Accordi Per Ukulele / Ukulele Chords

C#-fotoaccordo
C#7-fotoaccordo
D-fotoaccordo
D7-fotoaccordo
D#-fotoaccordo
D#m-fotoaccordo
D#7-fotoaccordo
E-fotoaccordo
Em-fotoaccordo
E7-fotoaccordo
F-fotoaccordo
Fm-fotoaccordo
F7-fotoaccordo
F#-fotoaccordo
F#m-fotoaccordo
F#7-fotoaccordo
G-fotoaccordo
Gm-fotoaccordo
G7-fotoaccordo
G#-fotoaccordo
G#m-fotoaccordo
G#7-fotoaccordo
A-fotoaccordo
Am-accordo
A7-fotoaccordo
A#-fotoaccordo
A#-m-fotoaccordo
A#7-fotoaccordo
B-fotoaccordo
Bm-fotoaccordo
B7-fotoaccordo